ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2  ตั้งขึ้นเมื่อ พ.. 2521 โดยเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์  ซึ่งมีคุณจรัญ  เจียรวนนท์  เป็นประธานกรรมการ และคุณหญิงเอื้อปราณี  เจียรวนนนท์  สองสามีภรรยา เป็นผู้สร้างขึ้นโดยมอบให้เป็นสมบัติของทางราชการ ทั้งนี้คุณเสา  หอมอ่อนและพี่น้องซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทในท้องถิ่นเป็นผู้ประสานและบริจาคที่ดินให้สร้างโรงเรียนจำนวน  14  ไร่

          เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2521  นายประศาสน์  สุวรรณคำ  นายอำเภอปักธงชัย พร้อมด้วยคณะได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ  โดยมีคุณหญิงเอื้อปราณี  เจียรวนนท์  เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมาของการก่อสร้างโรงเรียนแห่งนี้

            เริ่มเปิดเรียนครั้งแรกตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  4   

ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

           ในปี พ.ศ.  2547  ทางบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ ได้ซื้อที่ดินเพิ่มให้กับทางโรงเรียนอีก  16  ไร่  3  งาน  15  ตารางวา