วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2  
นักเรียนเรียนอย่างเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยี
มีคุณธรรมนำเศรษฐกิจพอเพียง 
เปลี่ยนวิธีคิด ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข