พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

1. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษาและตรวจสอบกระบวนการและผลการจัดการเรียน

2.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด   สร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

4. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนใช้เทคโนโลยีที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและวิเคราะห์ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ

5. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายยึดคุณธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง และใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า

6. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา