ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้นเรียน จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 17 16 33
อนุบาล 2 9 14 23
ประถมศึกษาปีที่ 1 11 11 22
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 12 17
ประถมศึกษาปีที่ 3 16 16 32
ประถมศึกษาปีที่ 4 14 12 26
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 13 21
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 13 22
มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 15 30
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 15 25
มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 12 21
มัธยมศึกษาปีที่ 4 22 20 42
มัธยมศึกษาปีที่ 5 11 11 22
มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 4 10
รวม 162 184 346