ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้นเรียน จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 2 15 11 26
อนุบาล 3 10 14 24
ประถมศึกษาปีที่ 1 18 11 29
ประถมศึกษาปีที่ 2 14 19 33
ประถมศึกษาปีที่ 3 19 17 36
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 11 21
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 13 22
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 11 23
มัธยมศึกษาปีที่ 1 39 33 72
มัธยมศึกษาปีที่ 2 31 33 64
มัธยมศึกษาปีที่ 3 24 24 48
มัธยมศึกษาปีที่ 4 20 29 49
มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 11 26
มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 11 19
รวม 245 239 484