คณะผู้บริหาร

นายสุรชัย แพงเพ็ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา