กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายจิรนันต์ แสนตะระนะ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

วิภาภรณ์ คำหงษา
ครูผู้ช่วย

ภัสนี มุนทานี
ครูผู้ช่วย