กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาว ขวัญจิรา เอี่ยมศุภมงคล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายฐิติกร มะลิมาตย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายมานพ บูรณะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5