กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายมานพ บูรณะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายฐิติกร มะลิมาตย์

นางสาว ขวัญจิรา เอี่ยมศุภมงคล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นายสุทิน เลิศบัวบาน