กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุวิชา แก้วบุญพะเนา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอรทัย อันทะนิล
ครูผู้ช่วย

นางสาวอยุพดี สีขวา
ครูผู้ช่วย

นายศรทอง เงินพลับพลา
ครูอัตราจ้าง