กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายทองทิพย์ คำรินทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

วรรณา เพ็ชรกระโทก
ครูผู้ช่วย