กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางศิริพร คำรินทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นาย วิษณุ สุวรรณวงศ์
ครูผู้ช่วย

นางสาว สุพรรณษา สิงห์ซอม

ประจักษ์ แสนพินิจ
ครูผู้ช่วย