กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววลีรัตน์ มุ่งรวยกลาง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

Florifer Rabor

รัชดา ลอยประโคน
พนักงานราชการ

จินตนา นุ่มนวลศรี
ครูผู้ช่วย

Miss.Princess S. Carreon